Postovi

Selam alejkum poštovani čitaoče

Slika
  Uzimajući u obzir važnost akide, vjerovanja i njenog centralnog mjesta u vjerovanju muslimana, u ovoj mojoj knjizi se nalazi nekoliko pitanja iz islamskog vjerovanja koje je navedeno u Kur'anu i hadisu, a koje je bilo mjesto razilaženja islamskih mezheba.   Pripremio sam posebno poglavlje o vjerovanjima sunija i šija o Kur'anu i Poslanikovom sunnetu. Zatim sam spomenuo ostala pitanja po kojima su se razišli i klevetali jedni druge, a bez opravdanja. U svemu tome sam ciljao da objasnim ono što sam smatrao za istinu, želeći da pomognem onima koji je traže, nadajući se da će to doprinijeti islamskom jedinstvu na čvrstim idejnim osnovama.

Izvori

  Knjige tefsira:   1. Casni Kur'an 2. Tefsir od Tabarija 3. Ed-Durr el-Mensur fil-Tefsir bil-Ma'thur od Sujutija 4. Tefsir "El-Mizan" od Tabatabaia 5. El-Tefsir el-Kebir od Fakhre Tazija 6. Tefsir ibn Kethir 7. Zad el-Masir fi Ilmil-Tefsir od Ibn Dzavzija 8. Tefsir el-Qurtubi 9. Shavahid el-Tenzil od Hasakanija 10. El-Havi Iil-Fatavi od Sujutija 11. El-Itqan fi Ulum el-Kur'an   Knjige Hadisa:   1. Sahih Buhari 2. Sahih Muslim 3. Sahih Tirmizi 4. Sahih Ibn Madiah 5. Mustadrak el-Hakim 6. Musnad od imama Ahmeda Hambala 7. Sunan Abu Davuda 8. Kanz el-Ummal 9. Muvetta' imama Malika 10. Dzami'al-Usul od Ibn Kethira 11. El-Dzemi'al-Saghir i El-Dzemi'al-Kebir od Sujutija 12. Minhadz el-Sunnah od Tamija 13. Madima el-Zava id od Hajathamija 14. Kunuz el-Haqa'iq od Manavija 15. Fath el-Bari fi Sarh el-Buhari   Knjige istorije (tarikha):   1. Tarikh el-Umam vel-Muluk od Tabarija 2. Tarikh el-Khulafa od Sujutija 3. Tarikh el-Kamil od Ibn Athira 4. Tarikh

Očekivani Mehdi

  Ovo je još jedno od pitanja koje sunije prigovaju šijama. Neki su otišli dotle da se ismijavaju s ovim, jer oni vjeruju u nemogućnost da neko od ljudi bude živ dvaneast stoljeća i skriven od pogleda ljudi. Neki naši suvremenici su rekli da su šije izmislili ideju o odsutnom Imamu koji će ih spasiti, a sve zbog nasilja vladara i njihovih zločina. Budući da nema snage koja bi im se mogla suprostavljati, šije su se u očaju predali želji da se pojavi Mehdi koji će Zemlju ispuniti pravdom i osvetiti se njihovim neprijateljima.   Posljednjih godina mnogo se govori o ovome, a posebno nakon pobjede Islamske revolucije u Iranu. Muslimani, a posebno obrazovana omladina na svim mjestima se počela pitati o tome da li je Mehdi istina i da li postoji u islamskom vjerovanju ili su ga izmislili šije? Uprkos tome što je šitska ulema pisala i prije, a i sada (Kao šehid Muhamed Bakir Sadr u svojoj knjizi Bahs havle Mehdi.) o Mehdiju, uprkos kontaktima sunija sa njihovom braćom šijama na mnogobrojnim ko

Ljubav Ehli-bejta

  Pod goriljivošću ili usrdnosti se ovdje ne misli na napuštanje istine, a slijeđenje strasti, tako da onaj ko se voli postane neko ko se obožava kao Bog. Ovo je nevjerstvo i širk i niko ne vjeruje u to ko vjeruje u islamsku objavu i poslanstvo Muhammedovo, s.a.v.a.   Božiji Poslanik, s.a.v.a., je postavio granice ove ljubavi kad je rekao Imamu Aliju: “Dvojica će biti zbog tebe uništeni: onaj ko te bude pretjerano volio i onaj ko te bude pretjerano mrzio.”   Još je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: “O Ali, u tebi je primjer Isa sina Merjeminog kojeg su jevreji tako zamrzili da su majku potvorili, a hrišćani ga toliko voljeli da su mu dali mjesto koje mu ne pripada.” (Mustredek Hakim, svez. 3., str. l23., Tarih Dimešk, Ibn Asakir, svez. 2, str. 234.; Et-Tarih el- kebir; Buhari, svez. 2., str. 281.; Tarihu-l- Hulefa, Sujuti, str. 173.; Hasais, Nesai, str. 27.; Zehairu-l-ukba, str. 92.; Es-Savaiku-l-muhrika, Ibn Baht, str. 74.)   Značenje gorljivosti koje se odbacuje jeste da se pripisuje

Redž'a (povratak u život)

  O ovome govore samo šije i ja sam to tražio u knjigama sunija, ali nisam ništa našao. Kod vjerovanja u ovo pitanje oni se oslanjaju na predaje koje prenose Imami Ehli-bejta - neka je mir na njih! - da će Allah, dž.š., oživiti neke vjernike i neke zločince da bi se vjernici osvetili njihovim neprijateljima i Allahovim neprijateljima na dunjaluku, prije ahireta.   Ako su vjerodostojne ove predaje, a jesu vjerodostojne i mutevatir kod šija, ehli sunnet nije obavezan da vjeruje u njihovu vjerodostojnost a tim i da vjeruju u ovo, jer Imami Ehli-bejta su ovo pripovijedali od svoga djeda, s.a.v.a.   Mi smo se obavezali na pravedno istraživanje i nepristrasnost, pa zato njih ne obavezuje sem onog što su sami sebe obavezali da vjeruju i što prenose u svojim sahihima. Predaje koje govore o povratku u život, oni ne prenose i oni su slobodni u vjerovanju u ovo. Šije nikom ne nameću da vjeruju u povratak u život prije ahireta, niti kaže da je nevjernik onaj ko ne vjeruje, zato je bespotrebno svo

Sedžda na turbi (zemlji)

  Šitska ulema je saglasna da je bolje činiti sedždu na zemlji, a prema onome što prenose od Imama Ehli-bejta, neka je mir na njih!, a oni od njihova djeda, Allahovog Poslanika s.a.v.a.: “Najbolja sedžda je na zemlji.”   A u drugoj predaji stoji: “Sedžda nije dozvoljena ni na čem sem na zemlji ili onom što raste iz zemlje a što se ne jede i ne oblači.”   Autor djela Vesailu-šiati prenosi od Muhamed ibn Alija ibn Huseina od Hišam ibn Hakema od Imama Ebu Abdullaha da kaže: “Sedžda na zemlji je bolja jer je to krajnji stepen skrušenosti i poniznosti prema Allahu, dž.š.”   A u drugoj predaji od Muhamed ibn Hasana od Ishak ibn Fadla da je pitao Ebu Abdullaha o sedždi na hasuri i pletenoj rogozini od šećerne trske, pa je rekao: “To ne smeta, a više volim sedždu na zemlji, jer je i Božiji Poslanik, s.a.v.a., volio da spusti svoje čelo na zemlju, i volim za tebe ono što je Božiji Poslanik, s.a.v.a., volio.”   A ulema ehli sunneta vel džemmata ne smatraju da smeta činiti sedždu na ćilimima i se

Spajanje namaza

  Ono što se još prigovara šijama jeste spajanje podne i ikindije namaza, akšama i jacije. Ehlu sunnet vel džemaat kad prigovaraju šijama, u isto vrijeme potvrđuje da oni čuvaju namaz, jer Allah, dž.š., kaže: “Namaz je vjernicima propisan u određeno vrijeme.”   Prije nego što presudimo za ili protiv, moramo pogledati tvrdnju obiju strana o ovome. Ehli sunnet se slaže da je dozvoljeno spojiti podne i ikindiju i to se zove džamu takdim, dozvolu spajanja na Muzdelifi u vrijeme jacije između jacije i akšama i to se zove džamu tehir. U ovome su saglasne sve islamske sekte, bez izuzetaka.   Razmimoilaženje između sunija i šija je u dozvoljenosti spajanju između podne i ikindije, akšama i jacije, tokom cijele godine bez ikakva posebnog povoda kao što je putovanje. Neke hanefije kažu da nije dozvoljeno, čak ni na put, bez obzira što postoje jasni autoritativni tekstovi o dozvoljenosti spajanja namaza na putu i tako se ne slažu sa sunijama i šijama.   Malikije, šafije i hanbelije dozvoljavaju s